versie maart 2020

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten gesloten tussen enerzijds de besloten vennootschap Opus Business and Law bv , handelend onder de naam bijlesberoepsopleiding.nl, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, en anderzijds haar opdrachtgever waarbij Opus Business and Law en/of alle aan haar gelieerde ondernemingen goederen en/of diensten, van welke aard dan ook, aan de opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk c.q. elektronisch zijn overeengekomen.
  2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar Opus Business and Law moeten daaronder mede de docenten worden begrepen die in opdracht of in loondienst van Opus Business and Law werkzaamheden voor en/of namens Opus Business and Law uitvoeren, alsmede andere betrokkenen die door Opus Business and Law zijn aangewezen als bevoegd om namens Opus Business and Law naar buiten te treden en/of Opus Business and Law te vertegenwoordigen bij het verrichten van rechtshandelingen.
  3. Opus Business and Law organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige cursussen; zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan een positief resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.De overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, na afloop van de in de overeenkomst genoemde cursusdatum en/of data.
  4. Opus Business and Law is gerechtigd een cursus te annuleren, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van een te gering aantal deelnemers en/ of door ziekte van deelnemers of verhindering van de trainer(s)/docenten.
  5. Bij annulering door de opdrachtgever (om welke reden dan ook) van deelname aan een cursus geldt de volgende regeling. Tot uiterlijk 14 kalenderdagen voor het begin van de cursus, kan er kosteloos geannuleerd worden. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd. Elke annulering dient schriftelijk c.q. langs elektronische weg te worden gedaan bij gebreke waarvan geen annulering wordt geacht te hebben plaatsgevonden.
  6. Indien de opdrachtgever verhinderd is of te laat komt op een bijles, training of andere afspraak, is dit voor eigen risico van de opdrachtgever en is ook over het gemiste deel van de desbetreffende afspraak het cursusgeld verschuldigd.
  7. De lessen worden fysiek op de locatie van de opdrachtnemer/opdrachtgever gegeven of door middel van afstandsonderwijs. Indien het niet mogelijk is om de locatie fysiek te bezoeken, dan zullen de lessen door middel van afstandsonderwijs worden gegeven.
  8. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 7 dagen. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de opdrachtgever – in afwijking van artikel 6:82 BW en zonder dat daar enige aanzegging of sommatie voor nodig is – in verzuim. Behoudens afwijkende afspraken dient het gehele cursusgeld voor de cursus te zijn voldaan.